วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังขื่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือนมิถุนายน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือนมิถุนายน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายทางบ้านโนนสะอาด-บ้านบุฉนวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลซับใหญ่ กว้าง 2.40 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.60 เมตร จำนวน 3 ช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-63-0011 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง