วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ บ้านตลุกคูณ หมู่8และบ้านเขาดินวนา หมู่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง