วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำกองคลัง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ประจำกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสารประจำกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยานพาหนะและงานทั่วไป สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานจ้างประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับเจริญสุข ไตรมาสที่ 1/2566 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง