วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และภัตตาหาร ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตลุกคูณ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บุฉนวน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง