วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถขุดปรับปรุงไถกลบบ่อขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถไถฟาร์มปรับปรุงไถกลบบ่อขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง เข้าพื้นที่เกษตรบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 และโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง