วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอซับใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นมยูเอชที ชนิด กล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นมยูเอชที ชนิด กล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน Antigen Test kits หรือ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาในช่วงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข 416-62-0002 งานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งสมาชิกฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง