วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุกิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ดาวเรือง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะรถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอบรมและของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเช่าห้องประชุมและจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ดาวเรือง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ดาวเรือง งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง