วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน หมู่14 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน หมู่ 14 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องช่วงปิดเทอม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องช่วงปิดเทอม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการยกร่องพูนดินถมดินลูกรัง บ้านซับจาน หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง