วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านวังขื่อ หมู่ 4 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ กิจกรรมที่3 กิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมากำจัดวัชพืชและทำแนวกันไฟตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านซับจาน หมู่ที่ 14 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลซับใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขื่อ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง