วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ Mitsubishi หมายเลข บท 4586 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง