วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กระดานป้ายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสพปัญหาภัยแล้งประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตการทำปุ๋ยพืชสดและน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ละคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจริญสุข ประจำปกีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง