วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านซับใหญ่ ม.1 บ้านวังขื่อ ม.4และบ้านซับจาน ม.14 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ขบวนรถแห่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร และประกอบอาหาร โครงการกิจกรรมร่วมงานประเพณีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์กองคลัง งานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปรจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง