วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการกิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คุ้มหัวซับ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับเจริญสุข ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับใหญ่ประจำเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง