วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่่วมการประชาคมตามโครงการประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการของกองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบนำ้ประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนาหมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงานกองคลังประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาอบต.ซับใหญ่และเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องปิดเทอม เดือนมีนาคม 2563 - เดือนพฤษภาคม 2563 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขนมและน้ำตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง