วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอบรมและของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าชัยวนาราม บ้านวังพง หมู่ที่ 2 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อผ้าเย็นโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง