วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน ม.ค -มี.ค. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวนประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซับเจริญสุข ไตรมาสที่ 2 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 81-5275 ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซับใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดทำเวทีอเนกประสงค์องค์การบริหารตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง