วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียงพร้อมทำความสะอาดสถานที่จัดงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุกคูณ ม.8-บ้านเขาดินวนา ม.13 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง