วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นห้องกระจก ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่ม งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีเละเครื่องเสียงโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง