วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่7-บ้านนายางกลัก ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมที่ 5 การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องสียงโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง