วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ เอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บท 4586 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง