วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ Mitsubishi หมายเลข บท 4586 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษาฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่1,10และหมู่ที่12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง