วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลข 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลข 420-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองคลัง งานพัสดุ หมายเลข 416-57-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างทำป้าย กิจกรรมที่ 4 ทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อสเปรย์ฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง