วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานจ้าง ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถขนขยะมูลฝอย หมู่ที่1,10และหมู่ที่12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 (คุ้มตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563