วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำขนาด 4,000 ลิตร บ้านซับใหญ่ หมู่ 1จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโคงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยบ้านตลุกคูณ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวนประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
วัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง