วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จัดทำรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลน ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง