วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อคุรภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ตามโครงการลดพุง ลดโรค Fitt 4 Health ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการงานช่างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง