วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าประปาหมู่บ้าน บ้านวังพง หมู่ 2 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่องปิดเทอม) เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 2563 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาร 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียงและไถกลบปรับพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยจอมแก้ว บ้านโนนสะอาด หมู่3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะคุ้มหน้าโรงเรียนและบ่อบาดาลสาธารณะบริเวณสระสาธารณะ บ้านตลุกคูณ หมู่ 8 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านบุฉนวน ไตรมาสที่ 3 (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง