วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษาฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่1,10และหมู่ที่12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานจ้าง ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถขนขยะมูลฝอย หมู่ที่1,10และหมู่ที่12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง