วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท ตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง