วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
เช่าสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรังตามซอยภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย์ สเปรย์ฉีดยุง (ขนาด 300ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์เมืองสะอาดภูมิทัศน์สวยงาม และป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง