วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 และบ้านเขาดินวนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบลกิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7,9,10 จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองคลัง งานการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบัว วังพะเนา และสำนักสงฆ์หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคที่จำเป็นสำหรับโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง