วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายรูปภาพพระราชินี ร.9 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)