วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่และขบวนแห่ของดีตำบลซับใหญ่ ตามโครงการของดีตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมเซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8087 ชัภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ และจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 4 ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/ขยะเปียก ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง