วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน แผนงานเคหะและชุมชน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวแผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ขนมและน้ำ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่12-บ้านวังขื่อ หมู่ที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง