วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กองช่าง Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บท 4586 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ตามโครงการจัดหาวัสดุและคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุขตามโครงการจัดวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
วัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณตามโครงการจัดวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ตามโครงการจัดหาวัสดุและคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่ม งานนโยบายและแผน สำนักปลัดอบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ISUZU หมายเลขทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังบ้านซับจาน หมู่ที่14-บ้านวังพง หมู่ที่ 2 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง