วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศพด บ้านบุฉนวนประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานบริหารงานทั่วไป เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังพง หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม.1 ,บ้านวังพง ม.2, บ้านหนองบัว ม.11 ,บ้านซับจาน ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว-วังพะเนา บ้านหนองบัว หมู่11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง