วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกภาคสนามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่อ นมกล่อง ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ นมกล่อง ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล จำนวน 14 คัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง