วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม กิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาภัตตาหารถวายเพลพระสงฆ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการกิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง