วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่12-บ้านวังขื่อ หมู่ที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18  ธ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน หมู่14 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน หมู่ 14 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง