วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่12-บ้านวังขื่อ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง