วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าชัยวนาราม บ้านวังพง หมู่ที่ 2 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อผ้าเย็นโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียงพร้อมทำความสะอาดสถานที่จัดงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง