วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านวังพง หมู่ ๒- บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ 1,10,12 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถขนขยะ ในพื้นที่หมู่ 1,10,12 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่12-บ้านวังขื่อ หมู่ที่4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ