วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุกคูณ ม.8-บ้านเขาดินวนา ม.13 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่7-บ้านนายางกลัก ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง