วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมที่ 5 การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องสียงโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ เอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง