วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 (คุ้มตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำขนาด 4,000 ลิตร บ้านซับใหญ่ หมู่ 1จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโคงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยบ้านตลุกคูณ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวนประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง