วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 3 (เดือน พ.ค.-ก.ค 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านซับใหญ่ ไตรมาสที่ 3 (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านซับเจริญสุข ไตรมาสที่ 3 (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับใหญ่ หมู่ ๑ จำนวน ๒ สาย สายเข้าวัดซับใหญ่สังฆารามและสายเข้าอ่างซับกลาง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับใหญ่ หมู่ 1 จำนวน 2 สาย สายเข้าวัดสังฆารามและสายเข้าอ่างซับกลาง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายทางบ้านโนนสะอาด-บ้านตลุกคูณ ตำบลซับใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0021 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาคนงาน งานบันทึกข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องดื่มบริการจิตอาสาจุดคัดกรองโควิดประจำหมู่บ้านตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง