วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน กันยายน 2561 (จำนวนนักเรียนเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๓ ขยะแลกไข่/ขยะแลกของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับใหญ่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2561
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง