วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับเจริญสุข ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ซับใหญ่ประจำเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอบรมและของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม