วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานชุดดรัมและหมึกเครื่องแฟกซ์ ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2561
จ้างถนนคสล ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมาไถปรับเกรดสถานที่ปลูกป่า กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้เนื่องด้วยในวันสำคัญและวาระโอกาสต่างๆ วันแม่แห่งชาติ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้เนื่องด้วยในวันสำคัญและวาระโอกาสต่างๆ วันแม่แห่งชาติ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง