วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสระน้ำสาธารณะ บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 13 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ กิจกรรมที่ 3 การถวายภัตตาหารเช้า ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง