วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับใหญ่ ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9และ6 คุ้มปะรัมช้าง (ปั๊มซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื็อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง