วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม กิจกรรมที่ 1 การถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงไถกลบ บ่อขยะ กิจกรรมที่ ๕ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนจำปาพัฒนา ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง