วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จัดทำรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลน ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท ตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง