วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
จ้างทำป้าย กิจกรรมที่ 4 ทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อสเปรย์ฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสระน้ำสาธารณะ บ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสระน้ำสาธารณะ บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง