วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านบุฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ รถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ (คันที่2) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ รถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ (คันที่1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑