วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบุฉนวน หมู่ 6 คุ้มปะรังช้าง(ปั๊มซัมเมอร์ส) และคุ้มวัดบ้านบุฉนวน (ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านวังขื่อ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลซับใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับเจริญสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง