วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับพนักงาน ตามโครงการของดีตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่และขบวนแห่ของดีตำบลซับใหญ่ ตามโครงการของดีตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมเซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8087 ชัภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง