วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์Covid ๑๙ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลุกคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กต 8021 ชัยภูมิ เช็คระยะ 10,000 กม. ต่อ 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง