วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
วัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อคุรภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ตามโครงการลดพุง ลดโรค Fitt 4 Health ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง