วันที่
ชื่อเรื่อง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบ่อบาดาล คุ้มไทยพัฒนาและคุ้มเกิ้งสำราญ บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ส่วนกลาง ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง