วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการงานช่างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง