วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
เช่าสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรังตามซอยภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย์ สเปรย์ฉีดยุง (ขนาด 300ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์เมืองสะอาดภูมิทัศน์สวยงาม และป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 และบ้านเขาดินวนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบลกิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7,9,10 จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองคลัง งานการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง