วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงฮอร์นไลน์พร้อมยูนิต สำหรับ บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุฉนวน หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และเครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านซับเจริญสุข หมู่5 บ้านหนองใหญ่ หมู่7และบ้านหนองบัว หมู่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง