วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบัว วังพะเนา และสำนักสงฆ์หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคที่จำเป็นสำหรับโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง