วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสาธิตทำแอลกฮอลล์เจล (Alcohol gel) ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง