วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านวังพง หมู่ 2 บ้านซับห่าง หมู่ 9 และบ้านโนนจำปา หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการของกองช่าง ตำแหน่ง ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบแปลนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่และจ้างเหมารถไถฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง