วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่ม งานนโยบายและแผน สำนักปลัดอบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ISUZU หมายเลขทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังบ้านซับจาน หมู่ที่14-บ้านวังพง หมู่ที่ 2 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกภาคสนามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่อ นมกล่อง ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง