วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมา โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทางฯ (คันที่ 5) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทางฯ (คันที่ 4) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทางฯ (คันที่ 2และคันที่ 3) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทางฯ (คันที่ 1) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เดือนมีนาคม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เดือนมีนาคม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มฯ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง