องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการและสังคม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.
       ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อพิจราณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2651-2564 เพิมเติมหรือเปลื่ยนแปลง คั้งที่ 1
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  กิจกรรม ทำความสะอาด ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการบริหาร...
  โครงการ อบต.ซับใหญ่ พบประชาชน 2561 ระดับตำบล
  งานเจ้าพญาแลและงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลป...
  กิจกรรม 5 ส. การสร้างจิสำนึกสาธารณะ ทำความสะอาด ซึ...
  วันพ่อแห่งชาติ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม