องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้ว
  อบต.ซับใหญ่ร่วมโครงการปลูกป่ารับฝน ปลูกคนรักษ์ป่า
  อบต.ซับใหญ่ ออกให้บริการตัดต้นไม้กีดขวางการจราจร

 25 ม.ค. 2561 การสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
17 พ.ย. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
25 ต.ค. 2560 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
12 ส.ค. 2560 รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
28 ก.ค. 2560 กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอซับใหญ่
1 มี.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชั...
8 พ.ย. 2559 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2560
17 ต.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภู...
17 ต.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภ...
17 ต.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวั...
17 ต.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังห...
22 ต.ค. 2558 ประกาศประกาดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซับใหญ่-พระพุทธบาทเขายายหอม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552