องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดชัยภุมิ
  โครงการประชาคมระดับตำบล อบต.ซับใหญ่
  รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

 30 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลซับใ...
23 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
23 ม.ค. 2563 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ปี 2563
19 ก.ค. 2562 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 256...
21 มิ.ย. 2562 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
30 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของกองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพา...
7 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
7 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาอบต.ซับใหญ่และเครื่องปรับอากาศของสำ...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งห้องกระจก ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา...
19 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่ม งานนโยบายและแผน สำนักงานปลั...
18 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
18 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเง...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552