องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่ไทย
  ขอพรผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้อายุตำบลบุฉนวน
  โครงการสัตวัปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 19 ก.ค. 2562 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 256...
21 มิ.ย. 2562 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
16 พ.ค. 2562 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrit and Transp...
13 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
12 ก.พ. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
22 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแ...
8 ส.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน...
22 ก.ค. 2562 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
19 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมให...
19 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอารอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปล...
15 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตามโครงการ...
10 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552