องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่ไทย
  ขอพรผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้อายุตำบลบุฉนวน
  โครงการสัตวัปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 21 มิ.ย. 2562 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
13 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
12 ก.พ. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
13 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนฯ ประจำงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
12 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุก...
10 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเ...
10 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงก...
10 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที...
6 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เอกสารและอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบ...
6 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552