องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.


www.subyai.go.th
 
 
นายบุญหลั่น  แก้วสีไว
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอำนาจ  เคียงสันเทียะ
นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรุ่งวัน  มังกร
นายประสิทธิ์  ธีรกุล
นางณรงค์  ชัยนา
นางสมประสงค์  เชื้อมีแรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายบุญล้อม  กิ่งข่อยกลาง
นายกิตติพงษ์  ฤทธิ์สมบัติ
นายสมเติม  เหล็กมา
นายประนอม  วิเศษคร้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

นายแสง  ปานนอก
นางเครือวัลย์  คำไกร
นายบุญภพ  เหงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นางกาหลง  ไขขุนทด
นางฟ้ารุ่ง  ก้องไกร
นายสาย  รักงาม
นายอำนาจ  เคียงสันเทียะ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
www.subyai.go.th
นายงาม  กลิ่นศรี
นายศรชัย  อุตรัตน์
นายบุญหลั่น  แก้วสีไว
นายทองหล่อ  แก้วพรม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10

 

นางสมสมัย  สำนักโนน
นายแหล่  งามดี
นายเดือน  พันธุ์กิจ
นายไพรวัน  จันทร์จีน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12


นางแต่ง  นาดี
นายเชื้อ  เวินขุนทด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14