องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.


www.subyai.go.th
 
 
นายบุญหลั่น  แก้วสีไว
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอำนาจ  เคียงสันเทียะ
นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรุ่งวัน  มังกร
นายประสิทธิ์  ธีรกุล
นางณรงค์  ชัยนา
นางสมประสงค์  เชื้อมีแรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายบุญล้อม  กิ่งข่อยกลาง
นายกิตติพงษ์  ฤทธิ์สมบัติ
นายสมเติม  เหล็กมา
นายประนอม  วิเศษคร้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

นายแสง  ปานนอก
นางเครือวัลย์  คำไกร
นายบุญภพ  เหงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นางกาหลง  ไขขุนทด
นางฟ้ารุ่ง  ก้องไกร
นายสาย  รักงาม
นายอำนาจ  เคียงสันเทียะ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
www.subyai.go.th
นายงาม  กลิ่นศรี
นายศรชัย  อุตรัตน์
นายบุญหลั่น  แก้วสีไว
นายทองหล่อ  แก้วพรม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10

 

นางสมสมัย  สำนักโนน
นายแหล่  งามดี
นายเดือน  พันธุ์กิจ
นายไพรวัน  จันทร์จีน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12


นางแต่ง  นาดี
นายเชื้อ  เวินขุนทด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14