องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.
นายอำนาจ เคียงสันเทียะ
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่


นายวีระศักดิ์  สุทธาภรณ์ นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
นางณรงค์  ชัยนา
นายสายัณห์  เหล็กมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
นายสมเติม  เหล็กมา
นายแสง  ปานนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
นายแสงอรุณ  พิพิธกุล
นายชูชาติ  ศรีบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
นายงาม  กลิ่นศรี
นางสาวบุญทม  สีดา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
นางสมสมัย  สำนักโนน
นายไพรวัลย์  จันทร์จีน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
นายนิยม  ปาเบ้า
นายเชิดชาย  ทวงลี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14