องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กิจกรรมรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่ไทย[วันที่ 12 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 42]
 
  ขอพรผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้อายุตำบลบุฉนวน[วันที่ 11 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการสัตวัปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 1 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศน์ด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)[วันที่ 13 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 72]
 
  งานเจ้าพ่อพระยาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 4 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย[วันที่ 27 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข กิจกรรมที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอภัยทาน[วันที่ 18 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข[วันที่ 15 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่[วันที่ 16 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 60]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[วันที่ 11 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ[วันที่ 9 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรม To be number one[วันที่ 9 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 53]