องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment LPA)[วันที่ 20 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ[วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 22]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 23]
 
  วันแม่แห่งชาติ[วันที่ 12 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 13]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [วันที่ 7 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น[วันที่ 31 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร[วันที่ 29 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 22]
 
  ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการกิจอาสาต้านภัยแล้ง [วันที่ 25 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมกิจอาสาส่งน้ำอุปโภปบริโภค[วันที่ 24 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 55]
 
  วันท้องถิ่นไทย[วันที่ 17 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม คลื่อนที่[วันที่ 13 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 39]