องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะริไซเคิล[วันที่ 12 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการสืบสารประเพณี หล่อเที่ยนและถวายเที่ยนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 12 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อปท 1 ถนน [วันที่ 17 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ[วันที่ 3 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่ไทย[วันที่ 12 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 88]
 
  ขอพรผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้อายุตำบลบุฉนวน[วันที่ 11 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการสัตวัปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 1 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศน์ด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)[วันที่ 13 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 107]
 
  งานเจ้าพ่อพระยาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 4 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 106]
 
  กิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย[วันที่ 27 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข กิจกรรมที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอภัยทาน[วันที่ 18 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข[วันที่ 15 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 98]