องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองคลัง

 
 
  นางสาวพงษ์ลัดดา  รองพล
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 นางสาวทัศวรรณ  หาญใจ
นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สิงห์
 นางสาวโสภา  ไทยภักดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
นางอุบลรัตน์  จันดิษ

นางสาวพัชรี  โพธิสาร 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ