องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางสาวพงษ์ลัดดา  รองพล
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 นางสาวทัศวรรณ  หาญใจ
นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สิงห์
 นางสาวโสภา  ไทยภักดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
   
นางสาวพัชรี  โพธิสาร
นางสาวศศิประภา  นักรบ
นางสาววชิราภรณ์  มุ่งกองกลาง 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 พนักงานจ้างเหมาบริการ