องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นางอารีย์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
            
                              

นางสาวธัญกัญจน์  ชำนาญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข                
         
 
นางสาวสุชาดา  เวินขุดทด นายมรกต  บุญทะเล
นายธีระยุทธ  สุทธะภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ