องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นางอารีย์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญกัญจน์  ชำนาญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวสุชาดา  เวินขุดทด
พนักงานจ้างเหมาบริการ