องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองสาธารณสุข ฯ

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญกัญจน์  ชำนาญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปนัดดา  และกสิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ