องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ประวัติและความเป็นมา

               เดิมซับใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้ขอแยกตำบล จากการปกครองของตำบลหนองโดน มาเป็นตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
               ปี พ.ศ. 2510 ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่าบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้ขอแยกตำบล จากตำบลท่ากูบ เป็นตำบลซับใหญ่ โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ เป็นกำนันประจำตำบล และได้จัดตั้งหมู่บ้านซับใหญ่ จากหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ เป็นบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
               ปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจาก อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง
 
               ปี พ.ศ. 2550 ได้ประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน
 
               โดยในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลซับใหญ่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกฐานะให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดยมี นายสงัด มะเรืองศูนย์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่คนแรก และปัจจุบัน นายสมศักดิ์ ปะสีกัง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่