องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

               เดิมซับใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้ขอแยกตำบล จากการปกครองของตำบลหนองโดน มาเป็นตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
               ปี พ.ศ. 2510 ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่าบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้ขอแยกตำบล จากตำบลท่ากูบ เป็นตำบลซับใหญ่ โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ เป็นกำนันประจำตำบล และได้จัดตั้งหมู่บ้านซับใหญ่ จากหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ เป็นบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
               ปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจาก อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง
 
               ปี พ.ศ. 2550 ได้ประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน
 
               โดยในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลซับใหญ่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกฐานะให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดยมี นายสงัด มะเรืองศูนย์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่คนแรก และปัจจุบัน นายสมศักดิ์ ปะสีกัง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่