องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

     
  นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
     
   นางสาวภัทรา  อยู่สำราญ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวอมร  โคจำนง
นางวัชรภรณ์  หาญณรงค์
นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี
 นักจัดการงานทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล
     

 นายชัยยันต์  จันดิษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นประเสิรฐ นางกาญจนา ขุนณรงค์
 นายนาวิญ นาที
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นายอนุวัตร์  มาศนอก
 นายอนุวัฒน์ กลมบัวภา
นายสัญชัย ไพโรจน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานขับรถยนต์
 ยาม
     
นายสังวาล  โพธิสาร
  นางทองเตา  สุขโม้
 นักการภารโรง    คนงานทั่วไป