องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

     
  นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
     
   นางสาวภัทรา  อยู่สำราญ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางอรทัย  รัตนาวิวัฒน์
นางสาวอมร โคจำนงค์
นางวัชราภรณ์  หาญณรงค์
 นิติกร  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี
สิบเอกขวัญชัย  ศรีสุวรรณ์
 นายชัยยันต์  จันดิษ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นประเสิรฐ นางกาญจนา ขุนณรงค์
 นายนาวิญ นาที
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นายอนุวัตร์  มาศนอก
 นายอนุวัฒน์ กลมบัวภา
นายสัญชัย ไพโรจน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ(ทักษะ)
   

นางทองเตา  สุขโม้

นายชุม  ยศสุนทรนอก
คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย