องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
     
   นางสาวภัทรา  อยู่สำราญ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางอรทัย  รัตนาวิวัฒน์
นางสาวอมร โคจำนงค์
นางวัชราภรณ์  หาญณรงค์
 นิติกร  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 
นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี

 นายชัยยันต์  จันดิษ
นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นประเสิรฐ นางกาญจนา ขุนณรงค์
 นายนาวิญ นาที
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นายอนุวัตร์  มาศนอก
 นายอนุวัฒน์ กลมบัวภา
นายสัญชัย ไพโรจน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ(ทักษะ)
 
 
นางทองเตา  สุขโม้
นายชุม  ยศสุนทรนอก
นายวรวุฒิ  จำรูญจิตร
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ