องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

นางสาวภัทรา อยู่สำราญ
นางสาวพงษ์ลัดดา รองพล

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวญพิภา  โสนิราช
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  
  รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร