องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางสาวภัทรา อยู่สำราญ
นางสาวพงษ์ลัดดา รองพล
นายธีระวุฒิ  พงศ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวญพิภา  โสนิราช
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  
  รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร