องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   เบอร์ติดต่อ 093-3472554
 
 

นางสาวภัทรา อยู่สำราญ
นางสาวพงษ์ลัดดา รองพล

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 081-4955805
เบอร์ติดต่อ 081-0643002
 
นางสาวญพิภา  โสนิราช
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 เบอร์ติดต่อ 093-5392998
เบอร์ติดต่อ 093-3478554
 เบอร์ติดต่อ 093-3478554

 
 
  นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  
  รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
   เบอร์ติดต่อ 093-3478554