องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายวิฑูรย์  ปะสีกัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
เบอร์ติดต่อ 085-6310529
 


นายเสน่ห์  กลมบัวภา
นายยงยุทธ  ทั่วไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
เบอร์ติดต่อ 082-1343538
เบอร์ติดต่อ 082-2041361

นางสาวสุภาพร  สว่างจิตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 083-3824409นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
เบอร์ติดต่อ 093-3472554