องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นายสุระ  ตั้งใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
นายจิตรภาณุ  แพงดี นายสมาน  อมฤกษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
นายทอง บุสดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล