องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นายสุระ  ตั้งใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
โทรศัพท์ 081-9998920
 
นายจิตรภาณุ  แพงดี นายสมาน  อมฤกษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
โทรศัพท์ 089-9179771 โทรศัพท์ 082-1265649
นายทอง บุสดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 093-0891715
 
นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
โทรศัพท์ 093-3472554