องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
บริการประชาชน E-service

 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริการส่วนตำบลซับใหญ่

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ