องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62-เดือน ก.ย.62) 4
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษาฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,10และหมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,10และหมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้าง ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  26 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  25 ก.ย. 2562    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14
  24 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  11 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการงานช่างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  11 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  22 ส.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 22
  8 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 40
  22 ก.ค. 2562    ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 30
  19 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 23
  19 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอารอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 28
  15 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 25
  10 ก.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 28
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 23
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 20


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]