องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 34
  1 มี.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 168
  8 พ.ย. 2559    โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2560 61
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 127
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาร 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) 128
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตจมแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 127
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชขัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) 122
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกาดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซับใหญ่-พระพุทธบาทเขายายหอม 166
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านซับใหญ่พัฒนาหมู่ 10 154
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านซับใหญ่พัฒนาหมู่ 10 (เพิ่ม 1) 146
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านตลุกคูณ หมู่8 และบ้านเขาดินวนาหมู่ 13ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 196
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านตลุกคูณหมู่ 8 และบ้านเขาดินหมู่ 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(เพิ่ม 1 ) 150
  6 ส.ค. 2558    ประกาศสอบราคาซื้้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 115
  29 เม.ย. 2558    ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 118
  8 ธ.ค. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านวังขื่อ หมู่ 4 106
  22 ต.ค. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุฉนวน หมุ่ 6 ตามแบบกรมทรัยพากรน้ำ 114
  10 ต.ค. 2557    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 124
  10 ต.ค. 2557    โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซับเจริญสุข-บ้านหนองใหญ่ ตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 102
  12 มิ.ย. 2556    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 111
  3 เม.ย. 2556    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2556 104


หน้าที่ 1 [ 2 ]