องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา [ 31 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 5 ต.ค. 2565 ]7
3 การพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]5
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]4
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
6 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการฯทั่วไป ชำนาญงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]2
7 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 3 ต.ค. 2565 ]3
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
9 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]99
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ อบต.ซับใหญ่ [ 2 ต.ค. 2563 ]112
11 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]106
12 นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]121
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 6 ต.ค. 2560 ]99